КРОС
Длабока туш када со демонтажна маска
Димензии
120x80 cm

PMMA/ABS/PMMA