БУБО
Длабока туш када со демонтажна маска
Димензии
90X90 cm

PMMA/ABS/PMMA