ЛИАНА
Длабока туш када со демонтажна маска
Моделот е достапен во лева и десна изведба
Димензии
120x85 cm
135x85 cm