СЕРЕНА
Моделот е достапен во лева и десна изведба
Димензии
160X90 cm

PMMA/ABS/PMMA