АДРИА
Моделот е достапен во лева и десна изведба
Димензии
150X105 cm

PMMA/ABS/PMMA